vrijdag 8 juni 2012

Veni Creator Spiritus

Ik kwam dit 'gedicht' tegen in een folder van de IZB.
Ik vind het zelf erg mooi. 
Juist voor de tijd na pinksteren waar wij nu in leven,
het zet je weer eens stil bij de werking van de Geest!

Kom Schepper, Geest, daal op ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmharigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster, in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdesvuur dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlich ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Uit de negende eeuw, vroegste overlevering c.1000.
NaarVeni Creator Spiritus


woensdag 6 juni 2012

Leuke links en tips voor vaderdagHier nog een aantal leuke links voor vaderdag! Wie weet werkt het inspirerend!


Vaderdag

Vaderdag

Na moederdag komt natuurlijk vaderdag.
Vaderdag heeft eigenlijk niets met geloven te maken maar het biedt wel aanknopingspunten.

Het biedt mogelijkheden om aan de slag te gaan met de rol / de relatie van een vader of vader-figuur.  Daarnaast biedt het mogelijkheden om stil te staan bij onze Vader in de hemel.
De rol van de vader-figuur
Ik noem bewust de vader en de vader-fiuur.
In veel gezinnen is er een vader aanwezig en is de relatie goed.
In andere gezinnen is geen vader meer of  is de relatie niet goed, het kan dan moeilijk zijn om dit onderwerp te behandelen of om de verbinding te leggen met God als Vader.

In de Bijbel komen we heel wat vaders tegen.
Vaders die het goede voorbeeldgeven en vaders die dit veel minder doen.
Wat een prachtig zien we bijvoorbeeld van Jacob die zijn zoons aan het eind van hun leven zegent. Ook zien we een David die tot het sterven van zijn zoon Absalom (die het notabene op zijn macht en glorie voorzien had) hem met liefde blijft zien.
Andere verhalen die duidelijk zijn voor kinderen zijn Jairus en zijn zieke dochter ( Lucas 8:40 - 56) en de verloren zoon (Lucas 15:11-24)
Maar... al is de vader in het gezin, de liefste en de beste van de hele wereld, dan nog lijkt hij nog maar een beetje op de Vader in de hemel.


De Vader in de hemel
In psalm 139 komen we een mooie vertolking tegen van God als Vader in de hemel.

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.
3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.
7 Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
9 Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;
10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
11 Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
12 Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.
13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
17 Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!
18 Zoude ik ze tellen? Harer is meer, dan des zands; word ik wakker, zo ben ik nog bij U.
19 O God! dat Gij den goddeloze ombracht! en gij, mannen des bloeds, wijkt van mij!
20 Die van U schandelijk spreken, en Uw vijanden ijdellijk verheffen.
21 Zou ik niet haten, HEERE! die U haten? en verdriet hebben in degenen, die tegen U opstaan?
22 Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.
23 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.
24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.

Dit is een mooi bijbelgedeelte om als gezin bij stil te staan. Het is ook goed uit te leggen aan kinderen hoe de Vader voor je zorgt. Daarnaat biedt het mogelijkheden om als ouders en gezin eens stil te staan bij de eigenschappen van de Vader.

Andere bijbelgedeelten die handelen over God als Vader zijn  het 'Onze Vader' in Mattheus 6 en Mattheus 7: 7-12 waar onder andere staat:

7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?
11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!
12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.