donderdag 23 juni 2011

De Herdersfluit

De Herdersfluit 
door Jacqueline E. van der Waals

Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen, langs mijn pad, een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En, als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.

Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!

dinsdag 21 juni 2011

Vaderdag

Vaderdag.
Manlief werd goed in het zonnetje gezet met mooie praktische kadootjes.
Maar vaderdag is ook een dag om stil te staan bij onze hemelse Vader.
Wat een zegen dat we ook een Vader in de hemel hebben die er altijd is en zal zijn!
Die ons helemaal kent al van voor onze geboorte, onze haren heeft geteld...

Afgelopen weken heb ik een boek van Henri Nouwen gelezen: 'Eindelijk thuis'.
Het boek bevat gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
Wat wordt de liefde van de Vader daar groots in omschreven.Het boek gaat uitvoerig in op de gelijkenis van de verloren zoon. Dit vanuit de positie van de verloren zoon, de vader en de oudste zoon. Want als lezer kun je je heel goed identificeren met een van de twee zoons (al is dat niet altijd leuk, wel leerzaam!).
De jongste zoon gedraagd zich zeer kwetsend, hij vraagt om de erfenis terwijl zijn vader nog leeft.
Met andere woorden: hij kan niet wachten tot zijn vader is overleden.
Maar toch staat zijn vader op de uitkijk om hem met open armen te onvangen wat een liefde!
Niet verdiend, maar ruimschoots gekregen.
Hier is een recensie van het boek te vinden. Zeer de moeite waard.

Ook met de jongens bij dit verhaal stil gestaan. Het 'onze Vader' gezonen en het lied 'Mijn Vader dank U wel'.

Zelf vind ik het volgende schilderij over de gelijkenis van de verloren zoon erg mooi.
Het schilderij is gemaakt door Luc Blomme. 

De Verloren Zoon.jpg

Op deze site is nog meer werk van hem te vinden.
Hij maakt deel uit van de Dominicaanse gemeenschap in Knokke.

donderdag 16 juni 2011

Bidden

Voor de bruiloft van mijn nicht moest ik mijn lievelingsgedicht opzoeken.
Moeilijk.

Het volgende gedicht van Guido Gezelle is het geworden:

Gij bad op ene berg alleen

Gij bad op ene berg alleen,
en... Jezu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!
Moe

Soms ben je moe, vreselijk moe.
Alles is te veel.
Alsof je een zware last met je mee draagt.
Zo voelde het bij mij deze week.
Op advies van mijn lieve man rust proberen te zoeken in het Woord.
Wat kunnen bekende teksten dan opeens anders klinken!


"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht."
Matteus 11:28-30"De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen;
 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden."
Jesaja 40: 30-31

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5:7
"

Wat een beloften geeft God in Zijn Woord.  Hoe vaak geeft Hij geen belofte aan. 'Ik zal' of 'zij zullen'.
Hij zal het doen!

maandag 13 juni 2011

Vlammetjes

Vlammetjes


Jezus was weggegaan –
Wat een verdriet
Eerst geloofden zijn vrienden het niet
Ze zaten al nachten bij elkaar
En dachten: o was het maar niet waar
Toen opeens… een vreemd geruis…
En overal vlammetjes
Door heel het huis

Vlammetjes, vlammetjes
Vol van vuur
Dwars door de kamer
Dwars door de muur
Vlammetjes, vlammetjes
O wat een feest
Vuur van de Heilige Geest

Weg was de duisternis –
Weg het verdriet
De vrienden van Jezus zongen een lied
De mensen die kwamen allemaal
Hoorden dat lied in hun eigen taal
Hosanna, Shalom, en hoezee!
En iedereen kreeg z’n eigen vlammetje mee

Vlammetjes, vlammetjes
Vol van vuur
Dwars door de kamer
Dwars door de muur
Vlammetjes, vlammetjes
O wat een feest
Vuur van de Heilige Geest

Als het soms donker is
En jij hebt verdriet
Denk aan die vlammetjes
En zing je lied!

Vlammetjes, vlammetjes
Vol van vuur
Dwars door de kamer
Dwars door de muur
Vlammetjes, vlammetjes
O wat een feest
Vuur van de Heilige Geest

Vlammetjes, vlammetjes
Vol van kracht
Dwars door het donker
Dwars door de nacht
Vlammetjes, vlammetjes
Boven je hoofd
Als je in Hem gelooft

Staat op: Elly en de Wiebelwagen 4
Tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Vlammen als van vuur
En er geschiede haastelijk uit den hemel een geluid,
gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten.
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen.
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest,
en begonnen te spreken met andere talen,  zoals de Geest hun gaf te spreken.
Handelingen 2: 2-4

maandag 6 juni 2011

Op weg naar pinksteren

Van hemelvaart naar pinksteren wil ik weer aan de slag gaan met een klein leesrooster. Dit sluit aan bij de geschilderde wolken. Het rooster heb ik overgenomen uit het boek: 'Van feest naar feest'.

Samen met de jongens heb ik afgelopen dagen de symbooltjes behorend bij de bijbelverhalen al opgezocht. Ze staan klaar in een mandje! Ook de verhalen al kort doorgenomen want de link is soms best moeilijk.

Het rooster bevat de volgende verhalen en symbooltjes:

 • Hemelvaart -wolken
 • Geboorte van Jezus - krib
 • De twaalfjarige Jezus in de tempel - Bijbel
 • Doop van Jezus - duif
 • Gelijkenis goede herder - duplo schaap
 • Verhaal over een genezing zoals Bartimeus of het dochtertje van Jairus- tekst nooit meer ziekte en dood
 • Jezus leert de dicipelen bidden - kaart met gevouwen handen er op
 • Jezus komt niet alleen voor Israel maar voor heel de wereld - blank en bruin duplo poppetje
 • Jezus leert dat we een licht moeten zijn - kaars
 • Dood en opstanding van Jezus - kruis
 • Pinksteren/ uitstorting Heilige Geest - wereldbol puntenslijper
 • Pinksteren / uitstorting Heilige Geest -duplo vlamBij Stichting Samuel kwam ik toepasselijke knutsels tegen. Zoals de beschrijving van een windmolentje met vlammen en duiven. Heel simpel te maken maar wel heel duidelijk.
Verder knutselden wij van de site geloven is leuk de duiven bij het verhaal van vandaag.


Voor de duidelijkheid. De doorgeknipte wc-rollen met stro moeten kribben voorstellen.

Hemelvaart

Het is een poosje stil geweest.
Het waren hier drukke tijden.
Toch ging de stilte niet verder dan deze blog!

Gelukkig hebben we wel de tijd genomen om stil te staan bij de hemelvaart van Jezus.
Want door Zijn hemelvaart en Zijn zitten aan de hand van de Vader mogen wij vrijmoedig tot Hem gaan.
Zoals onze dominee het vertelde: vrijmoedig maar niet vrijpostig.
Want het gaat om een grote en machtige God en wij zijn maar kleine nietige mensjes.
Wat de dominee nog eens benadrukte (voor mij erg belangrijk): de vrijmoedigheid waarover gesproken word is geen gevoel, niets subjectief. Het is objectief een belofte!
Wat een wonder van genade.

Met de jongens knutselde ik wolken. Lekker verven en klodderen.
Verder lazen wij het verhaal van hemelvaart uit de Prentenbijbel van Marijke ten Cate.
De tekening vind ik heel sprekend. Geen grote afbeelding van een verheerlijkte Jezus maar wel duidelijk een hemelvaart. Deze tekening heeft veel vragen / onduidelijkheden bij de jongens weggenomen.
Ook hebben wij het mooie lied  geschreven door Rikkert (ja die van Elly): Toen de Heer was opgestaan.
De tekst is hier te vinden.